دولت روحانی ادعای دفاع از حقوق شهروندی را دارد اما…

        فشارهای سیاسی اجتماعی بطور مستمر و برنامه ریزی شده علیه فعالین حقوق بشر

 بویژه فعالین حقوق کودکان ایران ادامه دارد :

مادۀ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
 مادۀ 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
1 هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.
2 هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانۀ اخلاقی،نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.
3 اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

دولت روحانی ادعای دفاع از حقوق شهروندی را دارد اما….

         فشارهای سیاسی اجتماعی بطور مستمر و برنامه ریزی شده علیه فعالین حقوق بشر و بویژه فعالین حقوق کودکان ایران ادامه دارد :

        آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کار، از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد.

علیرضا کرامتی‌رادبرای اجرای حکم زندان، راهی زندان رجایی‌شهر شد. این فعال حقوق کودک، به دو و نیم میلیون تومان جزای نقدی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری سعید شیرزاد فعال حقوق کودک شد.

صدور کیفرخواست برای سعید شیرزاد:  

 سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان ۴ ماه است که در زندان اوین تهران و بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برد.

او متهم به برقراری ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی و هم‌کاری با دفتر گزارش‌گر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است.

او یک زندانی عقیدتی است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مسالمت‌آمیز خود زندانی شده است.

اما فراتر از ۱۰ روز از چهار ماه بازداشت موقت شیرزاد می گذرد ولی اوهمچنان در بازداشت به سر میبرد، در حالیکه روز ۱۲ مهرماه این قرار بازداشت تمام شده است.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم نمودن هرگونه تبعیض عقیدتی و سیاسی خواهان برقراری کلیه مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند،  فارغ  از هرگونه تفکر، عقیده و باور.

همچنین در راستای دفاع از حقوق کودکانﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل و اﺟﺒﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑه ﮐﻠﯿه ﻣﻮاد اﻋﻼمیه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک،  ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺣﺬف ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ .

529

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی گیسن

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.