فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون

(یکشنبه 4 مای 2014 ساعت 1600 )

حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

 در صورت عدم امکان حضور مسئولین و اعضا

 24 ساعت قبل  معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی انجام  شود .

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 قابل توجه مسئولین نمایندگی ها و کمیته های محترم کانون :

لطفا قبل از جلسه  عمومی از ساعت 1500 تمامی مسئولین کمیته ها در اتاق کمیته ها و مسئولین نمایندگی ها در اتاق نمایندگی ها حاضر بوده و گزارشات و موضوعات خود را مطرح و نتایج آن را توسط مسئولین امور نمایندگی ها و کمیته ها و یا با تعیین نماینده در جلسه عمومی ساعت 1600 تصمیمات را برای همکاران اعلام نمایند.

 برنامه های جلسه ی عمومی

بررسی وضعیت اداری کانون:

1. خوش آمد گوئی و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه (5 دقیقه)

2. گزارش تصمیم گیری های جلسه عمومی 2 فوریه توسط خانم خلیلی و بررسی ان توسط اعضا (10 دقیقه)

3. گزارش نمایندگی ها توسط مسئول امور نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (10 دقیقه)

4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی (5 دقیقه)

5. گزارش کمیته ها توسط مسئول امور کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (10 دقیقه)

6. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای سعید پژوهیان (5 دقیقه)

7. گزارش کتابخانه اینترنتی کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای توکل (5 دقیقه)

8 . گزارش رادیوی اینترنتی کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای توکل (5 دقیقه)

9. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری (5 دقیقه)

10. گزارش مالی و بررسی آن خانم کفایت حقیقی (5 دقیقه)

11. گزارش صدر هیئت رئیسه، قاتم مقام ، مسئول امور اداری، مالی (هر عضو هیئت رئیسه 5 دقیقه)

12. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (45 دقیقه)

  مکان:

پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقئق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

 یادآوری:

1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

 رزا خلیلی

کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.