فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و تبعید آنها را محکوم می کنیم

ماده 3 اعلا میه جهانی حقوق بشر

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

در روزهای اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران فشار، تهدید و ارعاب برزندانیان سیاسی وعقیدتی وهمچنین به خانواده های زندانیان را به طور چشمگیری افزایش داده است و این فشارها دراکثر استانهائی صورت می گیرد که قومیت های مختلف سکونت دارند .

از جمله این فشارها می توان تبعید زندانیان سیاسی کرد ، تبعید روزنامه نگارعدنان حسن پوربه زندانهای جنوبی وشرقی کشور وهمچنین عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی عرب در اهوازنام برد. و یا صدور احکام زندان های طویل المدت، تجدید احکام اعدام در محاکم تجدید نظر به زندانیان است.

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعمال غير انسانی جمھوری اسلامی ايران را شديدا محکوم کرده و از جوامع بين المللی و نھادھای حقوق بشری و سیاسی برای توقف فشار و ارعاب به زندانیان و خانواده های آنها یاری خواسته ،خواهان:

آزادی بدون شرط زندانی سیاسی و عقیدتی است

 444

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.