بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

اطلاعیه شماره 708 نمایندگی مازی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 708 نمایندگی مازی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر بسته هستند

اطلاعیه شماره 709 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 709 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

گزارش کمیته محیط زیست در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته محیط زیست در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته زنان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته زنان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی مورخ 21 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی مورخ 21 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست در تاریخ 20 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست در تاریخ 20 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن در خصوص قتل کودکی بدست کودکی دیگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن در خصوص قتل کودکی بدست کودکی دیگر بسته هستند

فراخوان کمیته زنان 22 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته زنان 22 آپریل 2016 بسته هستند